Plumbers

Inovatívny prístup k riadeniu a obsluhe

facility managementu

Zdajú sa Vám tieto otázky povedomé?

 • Kedy bola požiadavka od klienta zadaná?

 • Sú všetci zamestnanci v práci?

 • Už na tom niekto pracuje?

 • Akú sumu budeme účtovať?

 • Sú všetky faktúry vystavené?

 • Aký máme stav na sklade?

 • Aký je kontakt na klienta?

Riešenie od QPC prináša

 • Prehľadná a rýchla správa faktúr

 • Prehľad o dochádzke pracovníkov

 • Zadanie požiadavky klienta prostredníctvom mobilného telefónu

 • Preberanie jednotlivých požiadaviek pracovníkmi

 • Dokumentácia pôvodného stavu a stavu po oprave

 • Automatický výpočet faktúr

 • Prehľad spotrebovaného materiálu

 • Jednoduché plánovanie a výkon činností

Z čoho plynú benefity v podobe:

 • Úspory pracovného času nevyhnutného na administratívu

 • Výrazne lepšieho riadenie časového fondu zamestnancov

 • Presného prehľad spotreby materiálu na jednotlivé pracovné úkony

 • Úspory nákladov na skladový materiál

 • Zrýchlenie komunikácie s klientom a vybavením jeho požiadaviek

 • Skrátenia času fakturácie

 • Prehľadu klienta ako aj dodávateľa o stave zadaných požiadaviek 

 • Prehľadu o spravovaných objektoch a o úkonoch v nich vykonaných

 • Väčšej variabilite ponúkaných služieb

Ukážky z aplikácie

Zadanie požiadaviek

Klientovi postačuje na zadanie požiadavky mobilný telefón. Pri zadaní požiadavky do aplikácie identifikuje poruchu, ktorú je potrebné odstrániť. K požiadavke pripojí fotografiu pre lepšie pochopenie situácie a odošle ju na spracovanie.

Klient má prehľad o požiadavkách, ktoré zadal a okamžite vidí v akom stave sa nachádzajú.

Vybavenie požiadaviek

Zamestnanci v prehľade majú možnosť okamžite vidieť zadané požiadavky od klientov.

Požiadavky sú prehľadne rozdelené do stavov, v akých sa aktuálne nachádzajú. Na základe tohto rozdelenia je zabránené tomu, aby sa jednej úlohe venovali naraz rôzni pracovníci, čo šetrí čas zamestnancov. 

Foto dokumentácia a evidencia spotreby materiálu

Pri každom nahlásenom nedostatku zamestnanec odfotografuje stav pred opravou a po oprave.

Taktiež uvádza druh a množstvo spotrebovaného materiálu. To sa automaticky prejaví v stave zásob na sklade, čím sa výrazne zjednoduší správa skladu.

Užívateľské prostredie

Intuitívne a jednoduché ovládanie uľahčí každodennú prácu a zvýši efektívnosť vykonávaných činností.

Vďaka nášmu riešeniu nahradíte doteraz používané evidencie a programy jednou aplikáciou. Všetko čo potrebujete k úspešnému riadeniu firmy, máte prehľadne uložené na jednom mieste a v jednej aplikácii.