Komplexné riešenie rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu od QPC

 

Elektronizujte vaše sociálne služby

QPC s.r.o. vám prináša riešenie, vďaka ktorému zefektívnite fungovanie vašej obce. Vďaka našej aplikácii zvýšite komfort pre občanov ako aj pre pracovníkov úradu pri podávaných žiadostiach. Zároveň sa môžete spoľahnúť na to, že využívaná aplikácia bude vždy v súlade s legislatívou.

Aplikácia pre riešenie odkázanosti na sociálnu službu od QPC

Riešenie od QPC prináša komplexné spracovanie rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu.

Naša aplikácia zjednodušuje prístup klienta k dokumentom a podaniu samotnej žiadosti. Pomôže vám výrazne skrátiť celkový čas vybavenia. Spracovanie prebieha plne v súlade s platnou legislatívou. Všetky tieto skutočnosti prinášajú spokojnosť na strane obce ako aj na strane občana.

Zefektívnite fungovanie Vašej obce a elektronizujte ju s našou pomocou.

 

Efektivita pre úrad

Naša aplikácia je špeciálne vyvinutá pre proces určenia odkázanosti občana na poskytovanie sociálnych služieb.

Rýchlym a vysoko efektívnym spôsobom pomáha zamestnancom obecných, miestnych, mestských úradov a lekárom určiť stupeň odkázanosti fyzickej osoby a z tohto stupňa vyplývajúceho nároku na:

- opatrovateľskú službu

- denný stacionár

- zariadenia pre opatrovateľskú službu

- zariadenia pre seniorov

Aplikácia prevádza užívateľa jednotlivými krokmi podľa zákona a pri vypĺňaní formulárov sú povinné polia farebne odlíšené. Tým sa znižuje čas potrebný na spracovanie, minimalizuje možnosť vzniku chyby a výrazne skracuje čas potrebný na zaučenie nového pracovníka.

Na základe vyplnenej prílohy je automaticky vypočítaná odkázanosť občana na využívanie sociálnych výhod. Nie je potrebné využívať žiadne ďalšie usmernenia a pomocné tabuľky.

 

Plne automatizovaná tvorba a generovanie nasledovných dokumentov:

- Komplexný posudok

- Rozhodnutie

- Vzdanie sa odvolania

 

Komfort pre občana

Aplikácia prináša výrazné skrátenie času potrebného na spracovanie žiadosti od občana.

 

Nasadenie našej aplikácie dokázalo priniesť úsporu až vo výške 15 dní (čo je takmer 50%) z celkového času potrebného na spracovanie, pred jeho nasadením.  

Náš systém Vám pomôže zrýchliť a zefektívniť prácu pri administratívnych činnostiach. Zároveň ponúka možnosť podania žiadosti a ďalších dokumentov prostredníctvom internetu v akomkoľvek čase, čo zvyšuje pohodlie a spokojnosť občana.

 

Aktuálna legislatíva

Pracujeme s aktuálnymi zákonmi na základe ktorých je samotná aplikácia vytvorená. Spĺňa teda všetky podmienky zákona a bez obáv ju môžte využívať.

 

V prípade zmeny legislatívy je aplikácia upravovaná podľa potreby, tak aby bola vždy aktuálna a svojim užívateľom ponúkala aj v tejto oblasti plnú podporu.

 

Aplikácia sa riadi nasledovnou legislatívou:

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy

Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok